เมื่อต้นปี 2521 กรรมการและสมาชิก สร.กฟผ.ซึ่งประกอบด้วยนายธวัช นิลแสง
นายประชุม อุมาภรณ์สกุล,นายสิทธิชัย ยามมีสิน, นายเขต ถิ่นธานี, นายคำพี พันจันทร์ด,
ีนายอนุพงษ์ ทัดไพร ,นายพิชิต อักษรสวาสดิ์ และนายปรัชญา ท้วมมา ได้ปรับทุกข์กัน
ถึงปัญหาหนี้สินของตนเองและของสมาชิก สร.กฟผ.ซึ่งต้องกู้นายทุนโดยต้องยอม
เสียอัตราดอกเบี้ยอย่างต่ำร้อยละห้าต่อเดือน หรืออัตราร้อยละหกสิบต่อปี และ
ลงความเห็นร่วมกันว่าวิถีทางเดียวที่จะช่วยเหลือมิให้ตนเอง และ สมาชิกของ สร.กฟผ.
ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่แพงเช่นนั้นก็คือ การดำเนินการตามแนวทาง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์

      จึงได้มีการร่างระเบียบเพื่อจะดำเนินการตามหนทางดังกล่าว แต่เนื่องจากใน
ระยะแรกมีผู้เห็นด้วยไม่มากนัก จึงได้จัดตั้งในรูปของชมรมโดยใช้ชื่อว่า
" ชมรมกองทุนออมทรัพย์ สร.กฟผ." กำหนดหุ้นละ 25 บาท สมาชิกจะต้อง
ถือหุ้นอย่างน้อย 2 หุ้นต่อเดือน

     การดำเนินงานเป็นไปด้วยดีและมีสมาชิกสมัครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในต้นปี 2522
มีสมาชิกประมาณ 80 คน กรรมการชมรมกองทุนออมทรัพย์ฯ ได้ปรึกษากันและ
มีความเห็นว่าการดำเนินการคงจะใหญ่ต่อไปข้างหน้า ควรจะดำเนินให้เป็นไป
ตามกฎหมายจึงได้นำเรื่องเรียนปรึกษากับ รวก. (นายปฏิพัทธ์ อารยะศาสตร์)
เพื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ออมทรัพย์ สร.กฟผ.

     รวก. เห็นด้วยในหลักการแต่ได้ให้ความเห็นว่า โดยขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
เป็นสิ่งที่ดีไม่ควรจะจำกัดวงของสมาชิกเฉพาะสมาชิกของ สร.กฟผ.ควรจะให้
้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคนมีโอกาสเป็นสมาชิกได้ด้วย

    ดังนั้นจึงมีการเสนอชื่อบุคคล 10 นายต่อ ผวก. (นายเกษม จาติกวณิช)
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะผู้ริเริ่มก่อการ และ ผวก. อนุมัติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2522
ซึ่งประกอบด้วย นายสำรอง วรสุมันต์, นายชุริน ภัทรดิลก,นายสันทัด จิรายุวัฒน์,
นายสมบัติ พงษ์พรต, นายสมพงษ์ สุขยางค์, นายทองสุก หินวิมาน, นายพิชัย จุลพงศธร,
นายเขต ถิ่นธานี, นายประชุม อุมาภรณ์สกุล และ นายปรัชญา ท้วมมา

     คณะผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดนี้มีหน้าที่ร่างข้อบังคับของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่จะจัดตั้งขึ้น เมื่อคณะผู้ริเริ่มฯ ได้ร่างข้อบังคับของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เสร็จเรียบร้อย แล้วจึงได้ ้เชิญชวนผู้ที่สนใจมา
สมัครเป็นสมาชิกและร่วมประชุมเพื่อเลือกตั้ง " คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย จำกัด" เพื่อให้คณะ
ผู้จัดตั้งฯ นำร่างข้อบังคับ สอ.กฟผ. ซึ่งคณะผู้ริเริ่มก่อตั้งฯ ได้ร่างไว้
เรียบร้อยแล้วไปจดทะเบียนต่อสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

       คณะผู้จัดตั้งฯได้ยื่นหนังสือขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ผ่านสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีในต้นเดือนสิงหาคม 2522 และได้รับการ
จดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2522
เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ.63/2522

       คณะผู้จัดตั้งฯ ได้ดำเนินการหักเงินค่าหุ้นจากสมาชิกครั้งแรกในปลาย
เดือนตุลาคม 2522 และได้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนิน
การชุดถาวร ชุดที่ 1ซึ่งตามกฎหมายบังคับไว้ว่าจะต้องจัดให้มี การประชุมใหญ่
ครั้งแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียน คณะผู้จัดตั้งฯ ได้นัดประชุมขึ้นใน
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2522 ที่ประชุมได้เลือกตั้งกรรมการดำเนินกาจำนวน
15 คน โดยมี รวก. (นายปฏิพัทธ์ อารยะศาสตร์) เป็นประธานคนแรก

     คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1 ได้มีมติให้ดำเนินงาน สอ.กฟผ. เต็มรูปแบบคือ
ให้กู้เงินและรับฝากเงินในเดือน มกราคม 2523เป็นต้นไป